Een verouderd rangen- en beloningsstelsel

Gestart door Emo Bruins, 30/04/2019 | 16:12 uur

mikemans

#15
Voorselecterend op eventuele vragen  :big-smile:

Onderluitenant: wordt niet meer gebruikt. kwam voor bij de knil na overheveling van knil naar landmacht mocht de rang uit nostalgie behouden blijven gedurende de verdere diensttijd.
kapelmeester: wordt niet meer gebruikt, noemen we nu chef-dirigent
technisch-opzichter: wordt niet meer gebruikt, was een in 1953 ingestelde officiersrang voor militairen met een MTS achtergrond (specifiek genie). sinds 1977 niet meer in gebruik.

mikemans

#14
Altijd leuk dit onderwerp, al wordt er zelden gediscusieerd aan de hand van de feiten. Rangen en rangsgewicht zijn wettelijk vastgelegd, meer precies in een algemene maatregel van bestuur.

De huidige situatie is dientengevolge goed beschreven, allereerst in het Koninklijk besluit van 20 juni 1956, Stb. 361, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2002, Stb. 453. Maar ook in de MP Bundel, meer precies : DP 20-10, bijlage D.

Let wel, vele partijen vinden van alles en achten hun mening hoog MAAR, in Nederland is het nog altijd zo dat de wet de wet is, voor het gemak onderaan deze post de tabel. Dit zijn de enige rangen die juridisch gezien bestaan en dit zijn hun namen.

In omgekeerde volgorde van voorkomen in deze draad:

De stafadjudant 1, 2 en volgens sommigen binnenkort 3.
Vrij simpel: de rang bestaat niet. Hij is ceremonieel. Feitelijk is een stafadjudant 2 in juridische zin een eerste luitenant, de stafadjudant 2 is een kapitein. Dat is ook wat er daadwerkelijk op de loonstrook staat. Deze rang is, ondanks wat 'men' denkt en af en toe gezegd wordt, juridisch gezien niet meer af te pakken. Bij het toevoegen van een derde stafadjudantenniveau wordt er gesproken om ook de rang van majoor op dit pad te leggen.

#7 Masterchief1971: De enige reden dat de KPL bij de KM een OOFF is, is traditie.
Grappig genoeg niet, dat is vastgelegd in de wet. Wat nog grappiger is, is dat beide korporaalsniveau's n.l. rang 19 en rang 18 in de categorie onderofficieren vallen, bij alle opco's. Het is niet de KM die in de dagelijkse praktijk afwijkt van de wet, het zijn de land en luchtmacht die zich traditiegetrouw niet aan de wet houden door het onderofficiersschap van hun kpl's te miskennen. (vanaf hier tumult en verhoogde hartslag bij velen maar voordat u begint te vuren: niet mijn persoonlijke mening maar die van de wetgever, dus gaarne uw woede richten op de bron en niet de boodschapper)

#7 masterchief1971: Verder ontgaat mij altijd de logica dat een SMJR/SM/OWM een OR7 óf OR8 is. Dáár zou ik dus een rang en herwaardering bij willen zien.

de SMJR is in alle gevallen OR7. De AOO is gecombineerd OR8/OR9 omdat wij formeel geen meerdere AOO rangen hebben. Bij nato kiezen we altijd de hoogste toepasbare OR rang om gedoe te voorkomen. KM KPL is dus OR4 en KM SGT is OR6, AOO is OR9.

#1 Emo Bruins: In 1945 heeft men verzuimd van het in de oorlog ingevoerde Engelse rangenstelsel terug te keren naar het Nederlandse.
De aanname dat men in 1939 andere rangen heeft ingevoerd is niet correct. De rangen, wettelijk vastgelegd, komen ongeveer uit 1866. Zijn (veelal slechts cosmetisch) gewijzigd in 1910,1912, 1945, 1952, 1953, 1955, 1956, 2001, 2002. (2002 herinvoering sldt 2 en sldt 3)

#1 Emo Bruins: onhandige en veel te lange naam adjudant-onderofficier
mwa, wie hebben er dan de langste onhandige officiële rangnaam?
9. luitenant ter zee der tweede klasse jongste categorie
8. luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie
7. luitenant ter zee der eerste klasse
6. kapitein-luitenant ter zee
1. adjudant-onderofficier

#1 Emo Bruins: De vaandrig dient "om de cadet kennis te laten maken met het officiersmilieu
onzin. de vaandrig was de dienstplichtige die voorbestemd was tot officiersschap, na de initiële opleiding werden deze benoemd tot vaandrig zodat als tijdens de eerste oefening bleek dat ze niet voldeden c.q. talent hadden als officier men de toren afgekukeld kon worden naar een lagere rang (ooff). Als de eerste oefening een succes was werd men bevorderd tot reserver officier - TLNT.

Vaandrig is geen rang, Kornet ook niet. Die komen na het afschaffen van de dienstplicht ook niet meer voor, formeel is het nu cadet-vaandrig, gelijkvormig aan KPL adelborst en Sgt adelborst allen bestaan niet als rang maar slechts als aanduiding net zoals de stafadjudant.

#1 Emo Bruins: Daarom zou bij wederzijds goedvinden in de 2 hoogste rangen nadienen normaal moeten zijn.
Nou sterker nog, dit is al zo vanaf de rang van kolonel. Ontslag wordt in overleg bepaald ergens tussen de 0 en de 5 jaar voor de dan algemeen geldende pensioenrichtleeftijd.

Tabel behorend bij het Koninklijk besluit van 20 juni 1956, Stb. 361, zoals gewijzigd bij Koninklijk Besluit van 22 juli 2002, Stb. 453: (NATO rangen komen van mij, staat niet in de wet maar staan wel correct volgens de huidige praktijk)

Marine                                                                             Landmacht                                                                              Luchtmacht                      NATO         
Officieren        
1. luitenant-admiraal                                                         1. generaal                                                                             1. generaal                                OF9
2. vice-admiraal                                                                2. luitenant-generaal                                                               2. luitenant-generaal                  OF8
3. schout-bij-nacht                                                            3. generaal-majoor                                                                 3. generaal-majoor                     OF7
4. commandeur                                                                 4. brigade-generaal                                                                 4. commodore                           OF6
5. kapitein ter zee                                                             5. kolonel                                                                               5. kolonel                                  OF5
6. kapitein-luitenant ter zee                                               6. luitenant-kolonel                                                                  6. luitenant-kolonel                    OF4
7. luitenant ter zee der eerste klasse                                  7. majoor                                                                                7. majoor                                  OF3
8. luitenant ter zee der tweede klasse oudste categorie        8. kapitein                                                                               8. kapitein                                OF2
9. luitenant ter zee der tweede klasse jongste categorie       9. eerste-luitenant                                                                   9. eerste-luitenant                     OF1
10. luitenant ter zee der derde klasse                                10. tweede-luitenant                                                                10. tweede-luitenant                   OF1
11.                                                                                 11. onderluitenant                                                                    11. onderluitenant                      OF1
12.                                                                                 12. kapelmeester                                                                     12. kapelmeester                        OF1
13.                                                                                 13. opzichter van fortificatiën                                                    13. technisch opzichter                OF1
Onderofficieren       
14. adjudant-onderofficier                                                14. adjudant-onderofficier                                                        14. adjudant-onderofficier             OR8/OR9
15. sergeant-majoor                                                        15. sergeant-majoor/ opperwachtmeester                                 15. sergeant-majoor                     OR7
16. sergeant                                                                   16. sergeant der eerste klasse/wachtmeester der eerste klasse   16. sergeant der eerste klasse       OR6
17. sergeant                                                                   17. sergeant                                                                           17. sergeant                                 OR5
18. korporaal                                                                  18. korporaal der eerste klasse                                                 18. korporaal der eerste klasse      OR4
19. korporaal                                                                  19. korporaal                                                                           19. korporaal der tweede klasse    OR3
Stand        
20.   matroos der eerste klasse                                        20.   soldaat der 1e klasse                                                        20.   soldaat der 1e klasse            OR2
matroos der tweede klasse                                                      soldaat der 2e klasse (marechaussee der 3e klasse)                   soldaat der 2e klasse             OR2
matroos                                                                                 soldaat der 3e klasse (marechaussee der 4e klasse)                   soldaat der 3e klasse             OR1

A.J.

Ik zit nu even een beetje door die website heen te bladeren en dan lees je dit:

Citaat
De Chef der Equipage wordt gekozen uit alle stafadjudanten. Hij moet een operationele functie hebben vervuld als Chef der Equipage en wordt bij voorkeur gekozen uit de AROOKM.

Een stafadjudant komt altijd voort uit het MD (Management Development) traject. Hierover neemt een MD commissie het besluit. Deze commissie bestaat uit: alle senior loopbaanbegeleiders, de MD coach, het hoofd MD, de CdE CZSK onder voorzitterschap van het  hoofd P&O.
Men kan voor de MD-commissie komen door een uitstekende beoordeling, detectie door een stafadjudant en vanwege een uitstekend dossier.
Mocht men een MD status hebben verkregen en adjudant zijn of worden dan kom je ook uiteindelijk voor de Stafadjudantencommissie (SA). Hiervoor dient men opnieuw een motivatiebrief op te stellen en bij het bestaande dossier te voegen. Voorts vind er een gesprek plaats met de CdE CZSK en de Korpsadjudant van het Korps Mariniers waarbij motivatie en drijfveren belangrijke pijlers zijn die tot een advies leiden door genoemde functionarissen aan de SA-commissie.

Tussen de regels doorlezend kun je dus wel concluderen dat het vnl om vriendjespolitiek gaat.

A.J.

#12
Citaat van: Lex op 01/05/2019 | 23:48 uur
Is dat niet een soort van financiën?  Ter compensatie van het niet in aanmerking komen voor een doorstroom functie?

Nee, in het verleden is Clausen (1e krijgsmachtadjudant) ooit eens gevraagd door cds van den Breemen om het aanspreekpunt te worden voor de onderofficieren en zo is dat verder gegroeid en gaan bloemkolen... Na een functieanalyse bleek dat deze stafadjudanten vwb werkzaamheden eigenlijk op officiersniveau zaten en moest er dus gecompenseerd worden... Hier het verhaal van Clausen op: De Stem van de Onderofficier

Citaat
De instelling van de Krijgsmachtadjudant

Rond kerst 1995 gaf de toenmalige CDS Van den Breemen aan adjudant R.E.V. Clausen in zijn bekende laagdrempelige bewoordingen het volgende aan: "Ik wil dat je voor mij komt werken, joh!" De vraag werd beantwoord met een wedervraag: "Voor ik hierop inga, wil ik eerst weten wat mijn taak wordt."

Als reden voor het benaderen van adjudant Clausen geeft deze het volgende aan: "Wij hebben elkaar ontmoet en diverse malen uitgebreid gesproken tijdens het opwerken van 42 BLJ voor de uitzending naar Bosnië, IFOR1. Tijdens zijn bezoeken richtte de CDS zich met name op de Bataljonscommandant. Hierop heb ik generaal Van den Breemen aangesproken op het missen van een aanspreekpunt binnen zijn persoonlijke staf, voor onderofficieren. Blijkbaar heeft hem dat tot denken gezet, waarop hij op 1 januari 1996 mij in Bosnië heeft gevraagd om als Krijgsmachtadjudant  voor hem te komen werken."

Een en ander resulteerde erin dat op 1 september 1996 de eerste Krijgsmachtadjudant aantrad. Van enig ceremonieel was volgens Clausen geen sprake bij zijn aanstelling.

Een onderofficier op Plein 4, die de schakel zou zijn tussen de CDS en de onderofficieren en manschappen. Clausen: " Ik ben op bezoek gegaan bij de onderdelen en gaan luisteren".

In een interview aan het begin van zijn functie als Krijgsmachtadjudant, geeft adjudant Clausen aan dat er in het begin veel misverstanden waren over zijn functie. Er waren militairen die hem als breekijzer wilden gebruiken om hiërarchische lijnen te doorbreken. Hij gaf duidelijk aan geen individuele vraagstukken op te gaan lossen.

Al kort na zijn aantreden gaf adjudant Clausen aan dat de "eenmanszaak" die hij mocht runnen een te zware belasting was. Het goed kunnen vertegenwoordigen van alle militairen beneden de rang van tweede luitenant/luitenant ter zee 3e klas was een te grote taakstelling. Hij bepleitte dan ook de instelling van krijgsmachtdeeladjudanten.

De discussie rond het instellen van de krijgsmachtdeeladjudanten ging vooral, zo geeft hij aan, om het arbeidsvoorwaardelijke. Na het uitvoeren van een functieanalyse bleek dat de functiewaardering uitkwam op officiersniveau. Het verbinden van een officiersrang aan de functie van krijgsmacht- of krijgsmachtdeeladjudant zou betekenen dat de onderofficieren hem niet meer als een van hen zouden beschouwen. Om te zorgen dat collegae onderofficieren beloond zouden worden voor hetgeen zij qua functiezwaarte presenteren, pleitte Clausen voor het instellen van een financiële compensatie op gelijkwaardig niveau. Clausen verwachtte dat de krijgsmachtdeeladjudanten er snel zouden komen, mits de Marine en Marechaussee hun terughoudendheid zouden laten varen.

Als reden voor deze terughoudendheid gaf Clausen aan dat onderofficieren van de genoemde krijgsmachtdelen per traditie minder ruimte van hogerhand genieten dan de collega's van de land- en luchtmacht. Er bestaat in deze krijgsmachtdelen van oudsher een grote scheiding tussen officieren en onderofficieren (Legerkoerier).

Een van de zaken waar de net benoemde Krijgsmachtadjudant zich mee bezig ging houden, was de verdere ontwikkeling van de beleidsnotitie over de positie van de onderofficier krijgsmachtbreed. In dit hele proces van positieverbetering van de onderofficier had de Koninklijke Landmacht een voortrekkersrol. Interessante vraag hierbij is wat hier oorzaken van zouden kunnen zijn.

Een niet te verwaarlozen punt is dat ook de Krijgsmachtadjudant van de Koninklijke Landmacht was en dat hij dus de organisatie van binnen uit kende.


Adjudant R.E.V. (René) Clausen

Adjudant Clausen werd,  gerekruteerd door CDS Van den Breemen bij het 42ste Bataljon Limburgse Jagers van de 41ste Lichte Brigade . Als infanterist had hij de nodige ervaring op de "werkvloer". Zijn werkwijze kenmerkte zich door een open opstelling, maar ook door een duidelijke taakafbakening. In een interview gaf hij het volgende aan: " Om een misverstand uit de weg te ruimen: de Krijgsmachtadjudant lost geen individuele vraagstukken op". Zo was een landmacht-militair die telefonisch klaagde over het feit dat zijn commandant zijn tussentijdse overplaatsing tegenhield, bij Clausen aan het verkeerde adres;  "Het behoort niet tot mijn taak om bij interne problemen de hiërarchische lijn te doorbreken".

Een van de grote verdiensten van Clausen is dat hij met niet aflatende ijver heeft gewerkt aan de instelling van krijgsmachtdeel- en stafadjudanten. Elk krijgsmachtdeel moest volgens hem een eigen adjudant aan de top hebben die vanuit het eigen krijgsmachtdeel de betreffende bevelhebber adviseert.

Ongeveer twee jaar na zijn aantreden konden de eerste Landmachtadjudant en Luchtmachtadjudant worden geïnstalleerd in de persoon van respectievelijk W.M. Tanis en W.E. Boonstra. Op initiatief van Clausen is in 1999 de eerste internationale onderofficiersconferentie gehouden met deelnemers uit vijf contingenten. Doelstelling was het internationaal inzicht krijgen in het domein van de onderofficier. En de rol van de onderofficier tijdens peacekeeping en peace-enforcement.

In september 2001 organiseerde Clausen de eerste Nationale Onderofficiersconferentie in Den Helder, waarbij zowel de CDS als de vier bevelhebbers aanwezig waren. Dit was ook het moment om zijn functie over te dragen. De functie werd informeel overgedragen op 20 september 2001 tijdens de eerste Nederlandse Onderofficiersconferentie in Den Helder. Dit was ten overstaan van de CDS en onderofficieren uit de vier krijgsmachtsdelen. Op 21 september werd officieel de functie teruggegeven aan Admiraal Kroon op het Ministerie van Defensie, de vier bevelhebbers, Chef Militair Huis en een delegatie onderofficieren uit de vier krijgsmachtsdelen. Zijn opvolger was Landmachtadjudant W.M. Tanis.

Kijk, het initiele idee was natuurlijk prima maar het is 1 groot "vriendjes" circus geworden want om stafadjudant te worden moet je door allerlei hoepels heen springen en aan andere interessantdoenerij doen maar wat uiteindelijk de doorslag geeft is gewoon je netwerk en hoe je in de stafadjudanten community ligt, kortom ben jij een "vriendje" van de rest. Dat gezegd hebbende merk je nu dus dat het een verschrikkelijke inteelt club geworden is wat zich op de lage stafadjudanten niveaus vertaalt in bv. oud leerlingen van een stafadjudant die door hem dan het versnelde traject ingeduwd worden etc. Op de lage niveaus doen die lui aan een soort van "selectie". En ben je een kritisch persoon dan word je al snel lastig bevonden.

En kijk ook naar een aantal antwoorden die hierboven gegeven worden, ik heb werkelijkwaar in mijn hele carriere nog nooit iets gemerkt van een instantie of persoon die zeg maar een soort van belangenbehartiger was van het onderofficiersdomein... Ik was al onderofficier voordat deze hele kermis opgetuigd werd en ik merkte geen enkel verschil.

En even als aanvulling voordat men gaat denken dat ik dit verhaal uit rancune schrijf, ik ben in het verleden gevraagd/ gepolst door mijn toenmalige korpsadjudant om het "goudhaantjes" traject in te gaan en ik heb vriendelijk bedankt voor de eer.

Lex

Citaat van: A.J. op 01/05/2019 | 23:41 uur
Wmb schrappen ze dat hele stafadjudanten circus... De toegevoegde waarde van die lui is me nog steeds een raadsel.
Is dat niet een soort van financiën?  Ter compensatie van het niet in aanmerking komen voor een doorstroom functie?

A.J.

Citaat van: MasterChief1971 op 01/05/2019 | 17:27 uur
Ik zou de SLD en SLD2 in OR1 zetten want allebei nog in opleiding. Zelfde geldt voor MATR/MARN3 en 2.
SLD1 in OR2 en KL-KPL/MATR1 in OR3 (lanskorporaal). Dat heeft alles te maken met opleidingsniveau en functie. Sorry, mijn mening en ik heb zowel bij de KL als de KM gediend.
KPL1 en KM-KPL schrappen of er een échte ervaringsrang van maken en in OR4 wegzetten.
OR5 SGT zoals het is en bij KM toevoegen, OR6 Staf SGT, OR7 SGT1, OR8 Meester SGT, OR9 SM/SMJR.
Adjudant schrappen en de SA 1 2 Adjudant en Stafadjudant noemen.

Just my two cents...

Wmb schrappen ze dat hele stafadjudanten circus... De toegevoegde waarde van die lui is me nog steeds een raadsel.

MasterChief1971

Citaat van: A.J. op 01/05/2019 | 17:13 uur
Gewoon alles opschuiven, dan past het precies:
Aoo:   OR-9
Sm:    OR-8
Sgt1:  OR-7
Sgt:    OR-6
Kpl1:  OR-5
Kpl:    OR-4
Sld1:  OR-3
Sld2:  OR-2
Sld:    OR-1

Wmb zou dat al lang ingevoerd moeten zijn en het net als de rest inrichten.

Ik zou de SLD en SLD2 in OR1 zetten want allebei nog in opleiding. Zelfde geldt voor MATR/MARN3 en 2.
SLD1 in OR2 en KL-KPL/MATR1 in OR3 (lanskorporaal). Dat heeft alles te maken met opleidingsniveau en functie. Sorry, mijn mening en ik heb zowel bij de KL als de KM gediend.
KPL1 en KM-KPL schrappen of er een échte ervaringsrang van maken en in OR4 wegzetten.
OR5 SGT zoals het is en bij KM toevoegen, OR6 Staf SGT, OR7 SGT1, OR8 Meester SGT, OR9 SM/SMJR.
Adjudant schrappen en de SA 1 2 Adjudant en Stafadjudant noemen.

Just my two cents...
"Whosoever commands the sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself"- Sir Walter Raleigh

MasterChief1971

De enige reden dat de KPL bij de KM een OOFF is, is traditie. Eigenlijk zie ik het verschil niet tussen de SGT/WMR van de KMS en de KPL van de KM. Waarbij ik moet zeggen dat been hori KPL écht een andere OOFF is dan een KMS-SGT/WMR of een KPL die eerst als MATR1 gelopen heeft. Hori's (en ik ben er één van) missen gewoon bagage omdat ze geen ervaring hebben. Die ene geboren leider uitgezonderd maar dat is maar weinig mensen gegeven. De meesten moeten leiding geven gewoon leren.
Maar verder vind ik het verschil tussen de KM-KPL en de KMS-SGT/WMR dus heel erg kunstmatig. Echter, volgens de WMT is er wel degelijk een verschil: de KPL is een OR4 en de SGT/WMR (KMS) is een OR5. De KM-SGT is weer een OR6, zelfde als de SGT1/WMR1.
Dat verschil schijnt ooit bekrachtigd te zijn geweest door een rechtbank en het zorgt voor totaal onnodige kift tussen KMD-en. O.a. in de West.
Trek gewoon de boel gelijk en beloon evenredig. Ik kan me voorstellen dat je ivm verschillende FLO-leeftijden wat wil verschillen in salaris zodat er niemand benadeeld wordt maar daar zou het ook op moeten houden. Overigens ben ik van mening dat een MATR1/MARN1 een OR 3 zou moeten zijn en dat die hele KPL1 overbodig is. Maar dat is mijn mening.

Verder ontgaat mij altijd de logica dat een SMJR/SM/OWM een OR7 óf OR8 is. Dáár zou ik dus een rang en herwaardering bij willen zien.
"Whosoever commands the sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself"- Sir Walter Raleigh

A.J.

Citaat van: Sparkplug op 01/05/2019 | 12:57 uur
Aan welke kant van de schaal zou je dan die ene extra OR-rang erbij doen?

Gewoon alles opschuiven, dan past het precies:
Aoo:   OR-9
Sm:    OR-8
Sgt1:  OR-7
Sgt:    OR-6
Kpl1:  OR-5
Kpl:    OR-4
Sld1:  OR-3
Sld2:  OR-2
Sld:    OR-1

Citaat
Is het handig als in de toekomst bij KM en KMARNS de rangen korporaal der 1e klasse en sergeant der 1e klasse zouden worden toegevoegd of juist absoluut niet?

Wmb zou dat al lang ingevoerd moeten zijn en het net als de rest inrichten.

Sparkplug

Citaat van: A.J. op 30/04/2019 | 19:41 uur
Opzich lopen we NATO wise niet heel erg uit de pas. Je zou er (KL, Klu en Kmar) maar 1 rang bij hoeven te plussen dan zit je vwb OR-5 t/m OR-9 precies goed. Voor de KM ligt dit ff anders idd.

Als we maar geen Duits systeem gaan optuigen met 7 onderofficiersrangen...

Aan welke kant van de schaal zou je dan die ene extra OR-rang erbij doen?

Is het handig als in de toekomst bij KM en KMARNS de rangen korporaal der 1e klasse en sergeant der 1e klasse zouden worden toegevoegd of juist absoluut niet?
A fighter without a gun . . . is like an airplane without a wing.

-- Brigadier General Robin Olds, USAF.

MasterChief1971

Dat iedereen schaarstecategorie is geworden is natuurlijk een gevolg van AVW-en die totaal achterlopen, verhuizing MARNS naar Vliss en onbetrouwbare politiek. Als je zoveel vacatures hebt wordt idd. iedereen schaarstecategorie. Maar dat zou bij een gezonde (historische) vulling natuurlijk anders uitpakken.
"Whosoever commands the sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself"- Sir Walter Raleigh

A.J.

Citaat van: MasterChief1971 op 30/04/2019 | 19:29 uur
Dat eea verouderd is en modernisering en harmonisering behoeft zal ik niet ontkennen.
Maar dit is zoeken om het zoeken met allerlei emo-dingetjes erbijgehaald (bv. oversten die geen BC worden, rato GEN's per aantal koppen).

Correct.

Citaat
Ik zou in de OOFF-rangen misschien wel méér rangen willen zien die meer recht doen aan de stoelen waarop gefunctioneerd wordt.
Zoiets als Corporal, Sergeant, Staff Sergeant, Sergeant 1st Class, Master Sergeant/Gunnery Sergeant en Sergeant Major. Hou je meer aan de OR- of E-structuur zoals die binnen de NATO gehanteerd wordt en vul ze ook echt in. Hoe je ze noemt is punt 86.

Opzich lopen we NATO wise niet heel erg uit de pas. Je zou er (KL, Klu en Kmar) maar 1 rang bij hoeven te plussen dan zit je vwb OR-5 t/m OR-9 precies goed. Voor de KM ligt dit ff anders idd.

Als we maar geen Duits systeem gaan optuigen met 7 onderofficiersrangen...

Citaat
Stoelen daarop herwaarderen en alles is duidelijk.
Daar bovenop komt dan nog de beloning. Die mag best diverser: schaarste is meer wedde of toelage.
Hoor je daar niet bij, jammer. Niet zeuren. We willen en moeten die pareltjes en/of (want niet hetzelfde) die lui die een kunstje kennen behouden.
Dus SOF, technisch, medisch en IT- personeel wat extra's geven. Als ik een schaarstecategorie vergeten ben, sorry!

Het probleem is dat bijna alles ondertussen een schaarstecategorie is geworden... Bij de KL bv. krijgt nu bijna iedereen een bindingspremie...

MasterChief1971

Dat eea verouderd is en modernisering en harmonisering behoeft zal ik niet ontkennen.
Maar dit is zoeken om het zoeken met allerlei emo-dingetjes erbijgehaald (bv. oversten die geen BC worden, rato GEN's per aantal koppen).

Ik zou in de OOFF-rangen misschien wel méér rangen willen zien die meer recht doen aan de stoelen waarop gefunctioneerd wordt.
Zoiets als Corporal, Sergeant, Staff Sergeant, Sergeant 1st Class, Master Sergeant/Gunnery Sergeant en Sergeant Major. Hou je meer aan de OR- of E-structuur zoals die binnen de NATO gehanteerd wordt en vul ze ook echt in. Hoe je ze noemt is punt 86.
Stoelen daarop herwaarderen en alles is duidelijk.
Daar bovenop komt dan nog de beloning. Die mag best diverser: schaarste is meer wedde of toelage.
Hoor je daar niet bij, jammer. Niet zeuren. We willen en moeten die pareltjes en/of (want niet hetzelfde) die lui die een kunstje kennen behouden.
Dus SOF, technisch, medisch en IT- personeel wat extra's geven. Als ik een schaarstecategorie vergeten ben, sorry!
"Whosoever commands the sea, commands the trade; whosoever commands the trade of the world commands the riches of the world, and consequently the world itself"- Sir Walter Raleigh

A.J.

#2
Citaat van: Emo Bruins op 30/04/2019 | 16:12 uur
Tijdens de dienstplicht werd een groep van 8 soldaten geleid door een dpl. sergeant.

Vnl. door beroepssergeanten en een beperkt aandeel dpl sgtn.

Citaat
Het is geen luxe een groep van 6 korporaals te laten leiden door een sgt. en een sgt.-majoor.

Wat bedoel je hier precies mee?

Citaat
Toen was het nuttig de ingewerkte beroepssgt. de rang van sgt. 1 te geven. Nu is die rang evenals de korporaal 1 zinloos.

Waarom?

Citaat
Om van de onhandige en veel te lange naam adjudant-onderofficier af te komen zou men de 3 o.off.rangen kunnen herbenoemen tot sgt., 1e sgt. en
sgt.-majoor, parallel met sld.-1e sld.

Dus hetzelfde als wat we nu hebben alleen bezuinig je de adjudant weg? Nu is het (Kl, Klu, Kmar):  sgt/wmr, sgt1/wmr1, sm/ow, aoo. Meer onderofficierssmaken hebben we niet. (even los van de kpl=onderofficier discussie). Maar goed, schijnbaar is de lengte van de naam jou een doorn in het oog... (adjudant: 8 letters sergeant: ook 8 letters)... Wat denk je dan van smmb (sergeant majoor materieel beheerder) of smi (sergeant majoor instructeur) offe sma (sergeant majoor administratie) of wacht de smo (sergeant majoor opleidingen) weet je wat ik gooi er nog wat andere wapens tegenaan, de owi (opperwachtmeester instructeur)... Oh wacht, even overstappen naar de mariniers daar is de afkorting zo'n beetje langer dan de rangen compleet uitgeschreven bij de rest van de krijgsmacht, zoals daar bv. is de sgtmajmarnalg (sergeant majoor der mariniers algemeen)... of de sgtmajmarnvbdd (sergeant majoor der mariniers verbindingsdienst)...

En zo kan ik er nog wel wat meer verzinnen... Maar gelukkig hebben we daar afko's voor verzonnen.

Citaat
en luitenant-1e lnt. (Het overbodige "tweede" bij lnt. kan komen te vervallen.)

Waarom?

Citaat
De vaandrig dient "om de cadet kennis te laten maken met het officiersmilieu," Logisch in de vroegere klassenmaatschappij, maar in onze tijd zou men hen de laatste kans moeten gunnen kennis te maken met het o.off.milieu.

Vaandrig/ kornet is tegenwoordig gewoon een opleidingsrang. Vroeger had je idd de dienstplichtige officieren, die werden bij ingang van het klein verlof effectief luitenant.

Citaat
Bij de officieren valt op, dat het equivalent  van schaal 11 bij de ambtenaren ontbreekt. Het gevolg is, dat de majoor (€ 5956) 35% meer verdient dan de kapitein (€ 4188). Een oplossing zou zijn de rang van lnt. ook te gebruiken voor tot officier bevorderde o.off. De 1e lnt, kan dan de functie van kapitein overnemen en de kapitein het gat van 35% vullen.

Netto dus bij de officieren extra rangen creëeren maar bij de onderofficieren rangen wegbezuinigen... Jij bent een mooie. En een vakboer tlnt maken? Dan gaat hij er in salaris op achteruit... Daarbij is een tlnt een startersrang dus niet geschikt voor een vakboer.

Citaat
Ook valt op, dat de officieren, die niet het niveau van bataljonscommandant bereiken, toch tot overste worden benoemd.

Ja en? Aan functies is een bepaalde zwaarte gehangen en daar hoort een bepaalde rang bij. BC spelen is allemaal prima maar dat is meer voor de HDV'ers en high potentials.

Citaat
Dit zet zich naar boven toe door, zodat Nederland in verhouding meer generaals heeft dan in andere landen. Met rond 40 000 personen onder zijn leiding behoort de commandant geen generaal te zijn maar bij gelijkblijvend salaris een luitenant-generaal.

A: Bestaat defensie uit 61.952 personen.
B: Gezien het aantal van 83 generaals in totaal zijn wij gewoon een middenmoter met 1 generaal per 735 personen. Ter illustratie, het Britse leger heeft 449 generaals op een bestand van ongeveer 190.000 personen, ergo, 1 generaal per 423 man.

Citaat
Toptalent is ook bij militairen schaars. Daarom zou bij wederzijds goedvinden in de 2 hoogste rangen nadienen normaal moeten zijn. Bij bevordering wordt te veel aandacht besteed aan het aantal dienstjaren en te weinig aan de geleverde prestaties. Met name talentvolle jonge officieren haken daardoor af.

Het hangt samen he, er gaan nou eenmaal flink wat dienstjaren overheen voordat je de benodigde opleidingen, cursussen en functies hebt gedraaid als high potential, je haalt het nb. in het eerste deel van je post al aan toen je het over de bataljonscommandant had... Gezanik van afhakers doe ik niet zoveel mee, vaak vinden ze zichzelf fucking fantastisch en god toeg maar ziet de rest van de wereld dat toch net ff anders.

Emo Bruins

#1
In 1945 heeft men verzuimd van het in de oorlog ingevoerde Engelse rangenstelsel terug te keren naar het Nederlandse. Waarom? Zou de tocht
naar Chatham ook met een Engels rangensysteem gemaakt zijn?
Tijdens de dienstplicht werd een groep van 8 soldaten geleid door een dpl. sergeant. Het is geen luxe een groep van 6 korporaals te laten leiden door          een sgt. en een sgt.-majoor. Toen was het nuttig de ingewerkte beroepssgt. de rang van sgt. 1 te geven. Nu is die rang evenals de korporaal 1 zinloos.
Om van de onhandige en veel te lange naam adjudant-onderofficier af te komen zou men de 3 o.off.rangen kunnen herbenoemen tot sgt., 1e sgt. en
sgt.-majoor, parallel met sld.-1e sld. en luitenant-1e lnt. (Het overbodige "tweede" bij lnt. kan komen te vervallen.)
De vaandrig dient "om de cadet kennis te laten maken met het officiersmilieu," Logisch in de vroegere klassenmaatschappij, maar in onze tijd zou men
hen de laatste kans moeten gunnen kennis te maken met het o.off.milieu.
Bij de officieren valt op, dat het equivalent  van schaal 11 bij de ambtenaren ontbreekt. Het gevolg is, dat de majoor (€ 5956) 35% meer verdient dan de kapitein (€ 4188). Een oplossing zou zijn de rang van lnt. ook te gebruiken voor tot officier bevorderde o.off. De 1e lnt, kan dan de functie van kapitein overnemen en de kapitein het gat van 35% vullen.
Ook valt op, dat de officieren, die niet het niveau van bataljonscommandant bereiken, toch tot overste worden benoemd. Dit zet zich naar boven toe door, zodat Nederland in verhouding meer generaals heeft dan in andere landen. Met rond 40 000 personen onder zijn leiding behoort de commandant geen generaal te zijn maar bij gelijkblijvend salaris een luitenant-generaal.
Toptalent is ook bij militairen schaars. Daarom zou bij wederzijds goedvinden in de 2 hoogste rangen nadienen normaal moeten zijn. Bij bevordering
wordt te veel aandacht besteed aan het aantal dienstjaren en te weinig aan de geleverde prestaties. Met name talentvolle jonge officieren haken     
daardoor af.


Mod Break: NAW gegevens weggehaald...