Defensie Onderdelen > Opkomst perikelen

Ontwikkelingen van het personeelsbestand

(1/3) > >>

Lex:
Bescheiden verbetering personeelsbestand Defensie

De maatregelen die zijn genomen om de financiƫle en personele problematiek bij Defensie het hoofd te bieden, werpen de eerste vruchten af. Dat blijkt uit de rapportage die minister Eimert van Middelkoop vandaag naar de Kamer stuurde. De leeftijd- en organisatieopbouw blijven punten van zorg.

In de rapportage staan de ontwikkelingen van het personeelsbestand over 1 jaar vanaf juli 2009. Zo bleek begin dit jaar dat de personele vulling de planning oversteeg, waardoor een tekort dreigde te ontstaan in het personeelsbudget. De hiervoor genomen maatregelen beginnen effect te sorteren.

Selectieve werving
De maatregelen worden vooral zichtbaar bij de werving en selectie. Defensie kan nog steeds rekenen op grote belangstelling, maar de beperkte plaatsingsruimte dwingt het departement tot selectieve werving. De eenheden hebben vooral behoefte aan mensen voor de fysiek zware functies zoals infanteristen en onderofficieren. Deze functies hebben hogere keurings- en selectie-eisen. Doordat er in verhouding meer voor deze functies wordt geworven is uitvalpercentage van 43,5% naar 50,6% gestegen. Dit leidt in de tweede helft van 2010 tot een lagere instroom.

Regionale Opleidingscentra
Naast de selectieve werving, richt Defensie zich met succes op werving via Regionale Opleidingscentra. In het najaar van 2010 starten 2400 leerlingen met de opleiding Veiligheid&Vakmanschap. Van de 1062 leerlingen die in 2009 zijn begonnen met de toen nog nieuwe opleiding, hebben er 150 de opleiding verlaten. Van de in juli overgebleven 912 leerlingen is 12.3% vrouw. Dit is een hoger percentage dan de huidige 9.2% vrouwelijke militairen.

Uitstroom
Het rapport maakt ook duidelijk dat de arbeidsmarktsituatie nog steeds van invloed is op de uitstroom die, ten opzichte van 2009, opnieuw daalde met 749. Bijna 300 militairen verlieten tussentijds de organisatie. Het is de verwachting dat als de banenmarkt weer aantrekt meer militairen de organisatie (tussentijds) verlaten.

Organisatieopbouw
De geringe uitstroom, de vergrijzing van het burgerpersoneelsbestand en de omvang van het vaste oudere militaire bestand blijven zorgwekkend. Om Defensie op lange termijn betaalbaar te houden is een evenwichtige leeftijdsopbouw nodig. Een oplossing is niet direct voor handen: financieel is een jonger bestand aantrekkelijk, maar de praktijk vraagt juist om ervaren, ouder en daardoor duurder personeel. Het nieuwe kabinet moet dit probleem met nieuw beleid aanpakken.

MINDEF, 11 oktober 2010, 18.11 uur

Navigatie

[0] Berichtenindex

[#] Volgende pagina

Naar de volledige versie