Auteur Topic: Arbeidsvoorwaarden 2010  (gelezen 13859 keer)

0 leden en 1 gast bekijken dit topic.

Lex

  • Algeheel Beheerder
  • ERG FANATIEK
  • ******
  • Berichten: 31121
Arbeidsvoorwaarden 2010
« Reactie #83 Gepost op: 15/12/2009 | 19:07 uur »
De economische situatie is ook in 2010 waarschijnlijk nog ‘breekbaar'. De VBM|NOV is zich daarvan bewust. Maar het lijkt er op dat de economie stilaan uit het dal omhoog klimt. Tegen die achtergrond heeft de VBM|NOV zijn speerpunten voor een nieuw arbeidsvoorwaardenakkoord geformuleerd.

De vele leden die daaraan bijgedragen hebben, danken wij langs deze weg.

Loonontwikkeling
Bij de toestand van de Nederlandse economie past een verantwoorde loonontwikkeling, die deels mag bestaan uit een incidentele component. De VBM|NOV geeft zich daarbij rekenschap van het feit dat indertijd afspraken gemaakt zijn over de opbouw van een dertiende maand en vindt dat het effect daarvan in een af te sluiten resultaat zichtbaar moet zijn.

Werkgelegenheid
Defensie kampt al langere tijd met een personele onderbezetting in diverse functiegebieden; er is een dringende behoefte aan nieuwe collega's. Als het gaat om militairen is dat op velerlei wijze duidelijk (gemaakt). Maar ook kwalitatief goed opgeleide burgermedewerkers kunnen in Defensie een aantrekkelijke werkgever vinden. De VBM|NOV stelt voor om meer werk te maken van stages, leerwerktrajecten, uitwisselingsprogramma's, etc. als een opstap naar een baan bij Defensie. Daarbij ligt de prioriteit bij die vakgebieden die relatief zwaar onderbezet zijn of waarin de werkdruk, mede als gevolg van de grote hoeveelheid uitzendingen, erg groot is.

Tegenover de tekorten staan duidelijke overschotten, zeker bij sommigen groepen burgermedewerkers. Deze medewerkers zijn loyaal gebleven aan Defensie en bezitten waardevolle kennis en vaardigheden. Hun competenties voldoen echter niet (geheel) voor andere functies. De VBM|NOV wil met Defensie afspraken maken om dit potentieel met aanvullende scholing en vorming geschikt te maken voor andere werkzaamheden.

Verplaatsingskosten
Op het gebied van de harmonisatie van rechtspositie van burgermedewerkers en militairen is inmiddels het één en ander gebeurd. Met de inhoudelijke harmonisatie van de verplaatsingskostenbesluiten is een aanvang gemaakt, maar er liggen zeker nog discussiepunten. De VBM|NOV zet in op een verdergaande harmonisering.
De VBM|NOV constateert dat Defensie een steeds nadrukkelijker beroep doet op reservisten om taken te vervullen. De rechtspositie van de reservist is nog lang niet op alle gebieden vergelijkbaar met die van een beroepsmilitair. Soms is dat door de bijzondere positie van de reservist te rechtvaardigen. Soms is er echter van tijdevenredige aanspraken geen sprake. Zo kan het niet zijn dat de reservist die, evenals een andere defensiemedewerker, naar een niet of moeilijk met openbaar vervoer bereikbare locatie moet, een andere reiskostenvergoeding ontvangt, omdat hij niet onder het Verplaatsingskostenbesluit valt.

Overige toelagen en vergoedingen
In eerdere inzetbrieven van de VBM|NOV en de Centrales is melding gemaakt van de wens om de VVHO (de vergoedingsregeling bij uitzendingen), het bestaande TOD-stelsel (de toelage onregelmatige dienst) voor militairen en de overwerkvergoeding voor medewerkers in de schalen 11 en 12 en met de rang van LKOL/KLTZ aan te pakken. Soms heeft deze wens tot niets geleid, soms tot een afspraak, soms tot een concrete maatregel. Maar op geen van de genoemde terreinen is een structurele verbetering tot stand gebracht. De VBM|NOV vindt dat dit anders moet.
Defensie kent een aantal medewerkers, dat door de aard van hun functie vaak, met grote regelmaat en langdurig van huis is. Uiteraard ontvangen zij voor hun arbeidsduur een beloning. Een geldelijke tegemoetkoming voor de tijd die zij niet thuis kunnen doorbrengen en voor de kosten die zij maken ontbreekt echter, althans deze is verre van adequaat.
In het voorzieningenstelsel buitenland defensiepersoneel is een groot aantal voorzieningen opgenomen dat geldt bij een verblijf van defensiemedewerkers in het buitenland. In bescheiden mate zijn deze voorzieningen de afgelopen tijd aangepast. De VBM|NOV wil graag met Defensie afspraken maken over verbetering van deze voorzieningen. Zij dateren voor een belangrijk deel uit begin jaren ‘80 van de vorige eeuw en zijn dringend aan een vernieuwing toe.
 
Levensfase(bewust) personeelsbeleid
In het onderwerp levensfasebewust personeelsbeleid komen verleden en toekomst samen. In de vorige arbeidsvoorwaardenakkoorden zijn concrete afspraken gemaakt over levensfasebewust personeelbeleid. De toekomst vergt dat niet verslapt mag worden; het kan niet blijven bij de gemaakte afspraken. Verleden en toekomst komen samen in de wens van de VBM|NOV om nieuwe impulsen te geven aan levensfasebewust personeelsbeleid. Daarbij liggen accenten bij loopbaanbeleid.

VBM/NOV, 15Dec 09

Hallo Gast! De reacties in topics zijn verborgen voor gasten. Je mist op dit moment 82 reacties. Registreer jezelf of login om de reacties te bekijken.