Defensie Onderdelen > Reservisten

‘Nadienen’ als reservist? UGM kwijt

(1/1)

Lex:
Wie als militair na het leeftijdsontslag dienst neemt als reservist, raakt het recht op UGM kwijt. Dat betekent dat er geen recht meer is op de uitkering. Ook niet wanneer men ontslag neemt (of krijgt) als reservist.

De voorbije jaren heeft Defensie een behoorlijk aantal militairen, die met leeftijdsontslag gingen of ex-militairen die net met leeftijdsontslag waren gegaan, aangezocht om opnieuw in dienst te treden als reservist. Met name bij de Koninklijke Marine kwam dit regelmatig voor. Steeds werd dit gerechtvaardigd met een beroep op tekorten of een verlies aan specifieke deskundigheid. Aldus is de situatie ontstaan dat er momenteel tientallen gewezen militairen met een uitkering krachtens de Uitkeringswet Gewezen Militairen (UGM) bijklussen als reservist.
Op basis van behoorlijk wat signalen heeft de VBM moeten vaststellen dat de informatievoorziening aan die doelgroep onvoldoende is geweest. Sterker nog, als die wel afdoende zou zijn geweest, dan zou er op dit moment geen enkele UGM-er als reservist werkzaam zijn, durven wij te stellen.

Wat is er namelijk aan de hand? De Uitkeringswet Gewezen Militairen stelt in artikel 7 duidelijk dat het recht op een UGM-uitkering vervalt zodra de gewezen militair als militair in krijgsdienst terugkeert. Daarop is een uitzondering, maar deze doet zich niet voor, namelijk een oproeping in dienst in tijd van oorlog.
Een samenloop van inkomen uit werk als reservist en uitkering kan dus niet bestaan. Omdat dit zo is, kan er ook nooit sprake zijn van een samenloop van pensioenopbouw.
Mocht er al iemand zijn die deze gevolgen voor lief neemt, dan is hij snel klaar met zijn afwegingen, als hij zich (vervolgens) realiseert dat een reservist, zoals hij er eventueel een wordt, niet meer in de UGM kan instromen, zodra hij als reservist ontslagen wordt.

De vraag of deze informatie welbewust niet is verstrekt of dat deze consequenties niet doorzien zijn, kan wat ons betreft thans onbeantwoord blijven. De enig juiste gevolgtrekking kan echter geen andere zijn dan: er komt een absoluut verbod op toepassing van deze constructie. Een conclusie die door de minister inmiddels is getrokken.
Dat er desondanks nog steeds geluiden zijn, die de reservistenconstructie verdedigen, is volstrekt onbegrijpelijk. Wat overblijft is de vraag hoe op een fatsoenlijke wijze wordt omgegaan met die reservisten die in het verleden ingestapt zijn. Wat de VBM betreft is ook daarop maar één antwoord mogelijk. De medewerkers mogen daarvan niet de dupe worden; zij moeten conform het bij hun bestaande beeld behandeld worden. De discussie over hoe dat precies vorm te geven loopt momenteel nog.

Tot slot. Er was een reden voor de introductie van deze constructie. De VBM ziet in een behoorlijk aantal gevallen het personeelsprobleem dat men dacht te kunnen oplossen met de reservistenconstructie. Daarvoor bestaan nog steeds (andere) mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat de noodzaak duidelijk onderbouwd moet worden en zicht biedt op een structurele oplossing. Een gemis aan specifieke deskundigheid kan opgelost worden door de inzet van een “tijdelijke medewerker”, maar de echte oplossing is natuurlijk door er voor te zorgen dat in de staande, formatieve organisatie de deskundigheid wordt geborgd en beschikbaar is.

VBM, maandag, 29 februari 2016 14:23 

Navigatie

[0] Berichtenindex

Naar de volledige versie